SluŽby pbs

Technik požiarnej ochrany ( technik PO )

Technik požiarnej ochrany (technik PO)

Technik PO vykonáva najmä tieto činnosti:

 • určuje miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom ako aj počet členov protipožiarnej hliadky

 • vypracúva vedie a udržiava dokumentáciu požiarnej ochrany v súlade soskutočným stavom a platnou legislatívou

 • vykonáva prípravu, organizáciu a vyhodnocovanie požiarnych poplachov ústnou formou po skončení cvičenia

 • vykonáva preventívne požiarne prehliadky v objektoch a priestoroch organizácie

 • vykonáva školenia o ochrane pre požiarmi a odbornú prípravu pre členov protipožiarnej hliadky

 • určuje požiadavky požiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb

 • ponúka bezplatné poradenstvo v oblasti OPP

Pri výkone činnosti Technika PO je na prvom mieste jeho legislatívna znalosť a odbornosti pri konzultovaní interných problémov firmy s orgánmi štátnej správy.

Späť na zoznam služieb
BOZP - Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

BOZP - Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonáva najmä tieto činnosti:

 • metodicky kontroluje a usmerňuje činnosť organizácie pri prevencii pracovných úrazov, dáva podnety na znižovanie pracovnej úrazovosti, vedie komplexnú dokumentáciu o pracovných úrazoch

 • ako člen komisie vyšetruje príčiny všetkých smrteľných, ťažkých a hromadných pracovných úrazov. Zúčastňuje sa vyšetrovania všetkých ďalších pracovných úrazov

 • dbá, aby školenie a overovanie znalostí všetkých zamestnancov z predpisov BOZP boli vykonávané v rámci platnej legislatívy

 • vedie dokumentáciu o periodickom školení zamestnancov z predpisov BOZP a zodpovedá za preukázateľnosť založených dokladov

 • zabezpečuje podklady a pripomienky na spracovanie predpisov v tejto oblasti

 • na zabezpečenie prehľadu o stave na úseku BOZP vedie a archivuje podľa platných predpisov túto dokumentáciu ( komplexnú dokumentáciu o pracovných úrazoch, záznamy zo školenia zamestnancov o BOZP, plán činnosti a kontrol na úseku BOZP, správy z kontrol BOZP uskutočnených štátnym odborným dozorom a správy z vlastnej kontrolnej činnosti, vrátane opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, rozbor stavu BOZP a pracovnej úrazovosti, predpisy BOZP týkajúce sa činnosti organizácie)

 • sleduje platnosť a účinnosť predpisov a opatrení na úseku BOZP

 • pri riešení otázok bezpečnosti práce spolupracuje s príslušnými orgánmi odborného dozoru a s odborovými orgánmi, komisiou BOZP a Národným inšpektorátom práce

Späť na zoznam služieb
Spracovanie dokumentácie v rámci stále sledovanej legislatívy

Spracovanie dokumentácie v rámci stále sledovanej legislatívy

Späť na zoznam služieb
Školenia

Školenia

Realizujeme rôzne druhy školení z oblasti OPP a BOZP, ako aj organizáciu prezenčných kurzov. Pri školeniach sú na požiadanie k dispozícii študijné materiály a vyspelá prezentačná technika - projektorové vybavenie - prezentácie vo forme power pointu ,audio a video ukážky a pod.

Organizujeme školenia pre novoprijatých zamestnancov, ako aj periodické školenia vyžadované zákonom, alebo korigované zamestnávateľom a to najmä:

 • školenia ochrany pred požiarmi

 • školenia bezpečnosti práce

 • školenia pre práce vo výškach

 • školenia vodičov motorových vozidiel a vysokozdvižných vozíkov

 • školenia pre vodičov z povolania

 • školenia obsluhy motorového vozíka (základné, rozšírené, aktualizačné, opakované) a výroba preukazu obsluhy platného vo všetkých štátoch EÚ

 • iné...

Školenia končia prevažne overovaním nadobudnutých vedomostí, či už písomnou, alebo ústnou formou.

Cenník ponúkaných školení sa odvíja od viacerých faktorov ako je počet školených osôb, dopravné náklady, časový rozsah školenia, technické požiadavky a pod.

Školenia vodičov motorových vozíkov

Podmienkou pre vydanie preukazu ako aj zaradenie do kurzu je: vek minimálne 18 rokov, zdravotná spôsobilosť a aktuálna fotografia.

Pre zaradenie do kurzu VZV je nevyhnutné podať vyplnenú prihlášku s potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti. Pre absolvovanie kurzu nie je podmienkou vlastniť vodičský preukaz. Školenia vykonávame individuálne podľa objednávok.

Ponúkame vám:

 • získanie oprávnenia na obsluhu motorových vozíkov všetkých tried a druhov

 • rozšírenie oprávnenia o ďalšie typy vozíkov

 • vydanie duplikátu preukazu ( v prípade straty,krádeže alebo poškodenia preukazu )

 • pravidelné opakované vzdelávanie na predĺženie platnosti preukazu (1 x12 mesiacov)

 • aktualizačnú odbornú prípravu (zákon 124/2006 Z.z § 16. 1 x za 5 rokov)

 • vystavenie preukazu obsluhy (akceptovaného v krajinách EU) a evidenčnej karty obsluhy motorového vozíka

 • odborné poradenstvo v oblasti používania motorových vozíkov

 • upozornenie na blížiace sa lehoty opakovaného vzdelávania alebo AOP v stanovených termínoch

Späť na zoznam služieb
Školenia obsluhy ručných motorových píl pri ťažbe dreva

Školenia obsluhy ručných motorových píl pri ťažbe dreva

Školiace stredisko PBS-Michlík,s.r.o. Vás pozýva na základný kurz obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva. Kurz pozostáva z teoretickej a praktickej odbornej prípravy. Po úspešnom absolvovaní skúšok je uchádzačovi vydaný preukaz obsluhy motorovej píly. Získaním preukazu sa zvýši potenciál vlastníka zamestnať sa v rôznych lesníckych alebo iných subjektoch zaoberajúcich sa ťažbou, opracovaním a sústreďovaním dreva alebo pracovať na živnostenský list.

Cieľom kurzu je naučiť absolventov teoreticky ovládať a prakticky zvládať:

 • problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri ťažbe a manipulácii dreva

 • technologické postupy práce s motorovou pílou s elektrickým alebo motorovým pohonom pri ťažbe dreva

 • konštrukčná časť motorovej píly - kontrola a údržba vrátane údržby rezacej časti

 • základy poskytovania prvej pomoci

 • druhy rezov: zvislé a kombinované rezy

 • systémy odvetvovania

 • ťažbu v poraste

 • o manipuláciu s drevnou hmotou

Doba trvania kurzu je 64 vyučovacích hodín.

Podmienky vstupu do kurzu:

 • ukončené minimálne základné vzdelanie

 • vek minimálne 18 rokov

 • telesnú a duševnú spôsobilosť potvrdenú lekárom

Pre zaradenie do kurzu je nevyhnutné podať vyplnenú prihlášku s potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti v dolnej časti prihlášky.

Organizujeme tiež:

 • aktualizačnú odbornú prípravu

 • opakované školenia

Cena a termín kurzu sa stanovuje dohodou.
Kontaktujte nás na tel. čísle 0904/981767 alebo E-mailom.

Späť na zoznam služieb
Odborné poradenstvo a bezplatné konzultácie

Odborné poradenstvo a bezplatné konzultácie

Späť na zoznam služieb